Arengukava

Missioon

Pärnu Lasteaed Kelluke on vene-eesti õppekeelega lasteasutus, kus omandavad 1,5-7aastased
lapsed alusharidust, väärtustades vene kultuuripärandit ja luues aluse eesti ühiskonda lõimumiseks.

Visioon

2015. aastaks on Pärnu Lasteaias Kelluke
• lapsest lähtuv mitmekesine, turvaline, uuendustele avatud õppe- ja kasvatustegevus
kaasaegses õpikeskkonnas
• väljakujunenud tugev meeskonnatöö ja personali enesetäiendamise võimalused
• aktiivselt toimiv koostöö vanemate ja hoolekoguga ning teiste koostööpartneritega

Arengukava

http://www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/haridus/lasteaedade_arengukavad/2014/Kelluke_lasteaia_arengukava.pdf