Arengukava

 

MEIE  MISSIOON

Pärnu Lasteaed Kelluke on vene-eesti  õppekeelega lasteasutus, kus omandavad 1,5-7aastased lapsed alusharidust, väärtustades vene kultuuripärandit ja luues aluse Eesti ühiskonda lõimumiseks.

 

MEIE VISIOON

  • lapsest lähtuv mitmekesine, turvaline, uuendustele avatud õppe- ja kasvatustegevus kaasaegses õpikeskkonnas

  • väljakujunenud tugev meeskonnatöö erinevatel tasanditel

  • aktiivselt toimiv koostöö lastevanemate ja hoolekoguga ning teiste koostööpartneritega

  • toimival sisehindamisel põhinev lasteaia arendustegevus

 

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

  • Lapsest lähtuvus

  • Oma tööle pühendunud, loov ja koostööle avatud personal

  • Emakeelse alushariduse omandamise võimalus

  • Vene kultuuripärandi väärtustamine

  • Eesti keele ja kultuuriga tutvumine

ARENGUKAVA

https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1593627&o=39&u=-1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all