Kodukord

KINNITAN

………………….

Kristel Teearu

Pärnu Lasteaed Kelluke

hoolekogu esimees

31.05.2016

1.ÜLDSÄTTED

1.1 Pärnu Lasteaed Kelluke kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel www.kelluke.parnu.ee , infosüsteemis ELIIS( e-lasteaed) ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav rühmades.

1.3 Kodukord on lastele, lastevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE NING PUUDUMINE LASTEAIAST

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 06.30 kuni 18.30. Lasteaias on avatud hommikul 6.30-7.30 ja õhtul 17.30-18.30 hommiku- ja õhturühm Rodnitšoki rühmas. Aiarühmad on avatud 7.15-17.30, sõimerühm 7.00-17.30

2.2 Tuues hommikul lapse lasteaeda, tuleb ta isiklikult üle anda õpetajale. Juhul kui laps tuleb hommikurühma, toob ta sinna vanem pärast oma rühmas riietumist.

2.3 Lapsevanem toob lapse lasteasutusse ja viib sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.4 Lapsevanem on kohustatud kinni pidama lasteaia päevakavast.

2.5 Seoses laste ja personali puhkustega töötavad suveperioodil 01. juuni-31. august ühendatud rühmad.

2.6 Lapsele tulla järele vähemalt 15 min enne õhturühma sulgemise aega.

2.7 Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt volitatud esindajatele ning mõlemale vanemale, juhul kui vanemalt ei ole ära võetud vanemlike õigusi.

2.8 Rühma töötajal on keelatud last  üle anda mitte täisealisele isikule, selleks volitamata isikule, ebakaines olekus isikule.

2.9 Eriolukordades kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma õpetajat, kes omakorda informeerib sellest õhturühma õpetajat.

2.10 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lastevanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole vanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.11Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem telefonil 4422411 või e-posti teel info@kelluke.parnu.ee

3.LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TAGAMINE

3.1 Lapsevanem informeerib lasteaia tervishoiutöötajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Meditsiiniliste erisuste korral (diabeet, allergia vm pidevat ravi/jälgimist eeldav terviserike) esitab lapsevanem eriarsti tõendi.

3.2 Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui rühma töötaja ja tervishoiutöötaja visuaalse vaatluse põhjal tuvastab lapsel seisundi, mis võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.

3.3 Rühma töötaja jälgib lapse tervise seisundit lasteasutuse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat, tervishoiutöötajat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.4 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga. 3.5 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral antakse lapsele esmaabi ja rühma töötaja või tervishoiutöötaja võtab ühendust lapsevanemaga, vajadusel kutsub lasteaia töötaja kiirabi. Lapsevanema ja/või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel viibida teistest eraldatud järelevalve all.

3.6 Nakkushaiguse kahtlusega lapse eraldab lasteaia töötaja võimaluse korral teistest lastest, tagades lapse järelevalve.

3.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem esimesel võimalusel rühma töötajat või tervishoiutöötajat telefonil 4422411 või e-posti teel info@kelluke.parnu.ee

3.8 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teavitab kirjalikku taas-esitamist võimaldavas vormis Terviseametit ning lapsevanemaid lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures laste nimesid.

3.9 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.10 Sõltuvalt  ilmastikutingimustest viibivad lapsed 1-2 korda päevas õues, kus viiakse läbi ka õppetegevusi.

3.11 Lapse õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvad ilmastikust ning võimaldavad lapsel vabalt tegutseda.

3.12 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre jt ohtlikke detaile.

3.13 Lapsel on liikumistegevuseks eraldi võimlemisriided, lõunauinakuks magamisriided

3.14 Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid( kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu)

3.15 Lapse, lapsevanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.

  1. TURVALISUSE TAGAMINE

4.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna,  mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2 Lasteaia mänguväljaku konstruktsioonid ja saali ronimisvahendid, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Mänguväljaku konstruktsioone ning saali ronimisvahendeid kontrollitakse  igapäevaselt õpetajate ja 1 kord kuus majandusalajuhataja poolt.

Mängu- ja võimlemisvahendeid kontrollitakse õpetajate poolt igapäevaselt.

4.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks ja välditud vigastuste tekkimist.

4.4 Mööbel on vajadusel kinnitatud seinte külge.

4.5 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.6 Laste lahkumine lasteaia  ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.7 Lasteevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel välisuksed ja värava, et tagada laste turvalisus.

4.8 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna lapse või osade lastega sisse, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse  õuealal.

4.9 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

4.10 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavad transpordivahendid , lasteaia territooriumil on kolm parkimiskohta töötajatele ja kokkuleppel juhtkonnaga lasteaia külalistele.

4.11 Liiklusvahendit ei ole lubatud parkida lasteaia sissesõiduteele.

4.12 Lapsed ja täiskasvanud kannavad pimedal ajal helkurit.

4.13 Lasteaia mängualale sisenevad lapsed,  lapsevanemad ja töötajad jalgratast käekõrval lükates.

4.14 Lasteaia ruumides ja territooriumil ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

4.15 Laste ja lasteasutuse töötajate turvalisust ohustavate olukordade lahendamiseks pöördutakse juhtkonna poole. Ohuolukorras vajalike meetmete rakendamine toimub vastavalt lasteaia hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.16 Muude asutuse tegevust puudutavate probleemide/ pretensioonide korral tehakse ettepanekud nende kõrvaldamiseks asutuse juhtkonnale suuliselt või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.VANEMATE POOLT KAETAV OSA MÄÄR JA TOITLUSTAMISTASU

5.1 Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20.-ks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

5.2 Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s.o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.

5.3 Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.

5.4 Avalduse blanketid on saadaval rühmas või direktori juures. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

5.5 Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustamistasu tasaarvestus puudumise  teisest päevast, etteteatamisel esimesest päevast. Üksikute puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta.

5.6 Lapse puudumisest tuleb ette teatada 1 päev.

5.7 Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Avalduse blanketid saadaval tervishoiutöötaja juures.

5.8 Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi lasteaias.

5.9 Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.