Kodukord

KINNITATUD

………………….

Pärnu Lasteaed Kelluke

hoolekogu protokoll nr4/21.02.19

1.Üldsätted

1.1 Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Pärnu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

1.2 Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

1.3 Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel www.kelluke.parnu.ee, paberkandjal lasteaias igas rühmas ja veebilehel www.eliis.ee sisenemisel infosüsteemi lasteaia dokumentide all.

1.4 Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.

1.5 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele järgmiseks ja täitmiseks kohustuslik.

1.6 Lapse heaolu lasteaias tagab lapse, pere ja lasteaia personali koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

1.7 Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

2. Infovahetus

2.1 Lasteaia infokanalid on: veebileht www.eliis.ee, rühmades asuvad infotahvlid, lasteaia e-mail info@kelluke.parnu.ee ning lasteaia kontakttelefon 4422411.

2.2 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate toimivad telefoninumbrid, elektronposti-aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel tuleb teatada sellest viivitamatult rühma õpetajatele.

2.3 Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt või õppealajuhatajalt.

2.4 Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.

3.Töökorraldus

3.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kl 6.30–8.30, lasteaias on avatud kl 6.30–7.15 hommikurühm ja kl 17.20–18.30 õhturühm. Sellekohane info on kättesaadav rühma infostendil

3.2 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid.

3.3 Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

4. Lapse saabumine ja lahkumine lasteaiast, lapse puudumine

4.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00), hommikusöögi sööjad hiljemalt kell 8.30 ja viib sealt ära järgides lasteaia päevakava.

4.2 Juhul kui laps tuleb hommikurühma, toob lapsevanem ta sinna pärast oma rühmas riietumist.

Lapsele järele tulles õhturühma arvestab lapsevanem lasteaia sulgemise ajaga nii, et oleks piisav ajavaru lasteaiast õigeaegselt lahkumiseks.

4.3 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täisealise saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust rühma töötajaga Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse rühma töötajalt vastuvõtmist jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üle antuks.

4.4 Teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) lapse üleandmisel langetab otsuse lapsevanem, järgides seejuures lapse parimaid huve ja turvalisust. Lasteaia personalil on kohustus sekkuda, kui märkab, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.

4.5 Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud.

4.6 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast vanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

4.7 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada lasteaia kontakttelefonil 4422411.

4.8 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.9 Lasteaia töötajad (sh rühmatöötajad) ei saada lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi.

5.  Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust. Meditsiiniliste erisuste korral esitab lapsevanem arsti tõendi.

5.2 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump, kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on vanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaia personal ei vastuta erivahendite kautuskõlbmatuks muutumise eest.

5.3 Ehted ei tohi kujutada ohtu lapse turvalisusele.

5.4 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste tervist.

5.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest tervishoiutöötajat, lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. Juhul kui tervishoiutöötaja viibib lasteaias, võtab ta esimese isikuna ühendust lapsevanemaga.

5.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid originaalpakendis arsti määratud annuses üksnes vanema kirjalikul taotlusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.

5.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat või tervishoiutöötajat esimesel võimalusel.

5.8 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga või eestkostjaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral viibida teistest eraldatud järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.9 Nakkushaiguse kahtlusega lapse eraldab lasteaia töötaja võimaluse korral teistest lastest, tagades lapse järelevalve.

5.10 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Terviseametile ning avaldab lastevanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

5.11 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.12 Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.

5.13 Sõltuvalt ilmastikutingimustest viibivad lapsed 1-2 korda päevas õues. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

5.14 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega.

5.15 Lapsel on lasteaias olemas isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätid, vajadusel vahetuspesu) ja vajadusel võimlemisriided ning magamisriided.

5.16 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.17 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning võimaldavad lapsele vabalt tegutsemist. Suveperioodil on lapsel õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu.

5.18 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

5.19 Soovitatavalt on lapse riided markeeritud. Laste riietus on töökorras lukkude ja riputusaasaga.

5.20 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja teisi ohtlikke detaile.

6.  Turvalisuse tagamine

6.1 Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.

6.2 Lasteaia töötajad loovad lasteaias ohutu ja turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.3 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

6.4 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

6.5 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

6.6 Laste viibimisel lasteaia territooriumil ja väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu. Lapsi ei jäeta ilma järelevalveta.

6.7 Lastevanemad, lasteaia töötajad ja teised lasteaia külastajad sulgevad enda järel välisuksed ja lasteaia jalgvärava, et tagada laste turvalisus.

6.8 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

6.9 Lasteaia hoovialal on lubatud autot parkida lasteaia personalil ja lasteaiale teenust osutavatel isikutel. Lapsevanemad saavad parkida auto  lasteaia lähiümbrusesse. Keelatud on autot parkida nii, et takistatud on lasteaia hoovialale sissesõit või sealt väljasõit. 

6.10 Lasteaia mängualale sisenevad lapsed, lapsevanemad ja töötajad jalgratast käekõrval lükates.

6.11 Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

6.12 Lasteaeda ei tooda kaasa lastele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

6.13 Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.

6.14 Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.

6.15 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.16 Lastevanemate, töötajate või teiste lasteaias viibivate isikute sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit või teda asendavat isikut.

6.17 Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.

6.18 Lasteaia ruumides ja territooriumil ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

7. Lastevanemate osalus- ja toitlustamistasu

7.1 Lapsevanem tasub arveid vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud osalustasu ning lasteaia hoolekogu kinnitatud toiduraha alusel. Osalustasu tasutakse jooksva kuu eest, toiduraha maksab lapsevanem eelmise kuu eest.

7.2 Lapsevanema poolt kaetav osalustasu ja toiduraha tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamiseteenistuse raamatupidaja poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud viite numbrile ja pangakontole.

7.3 Lapsevanema soovil väljastatakse arve paberkandjal, mille edastab rühma õpetaja lapsevanemale või Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamiseteenistuse raamatupidaja lapsevanema poolt antud e-mailile.

7.4 Makseraskuste tekkides on lapsevanem kohustatud koheselt teavitama sellest direktorit. Võla tasumiseks on võimalik koostada direktori juures maksegraafik.

7.5 Lapsevanem teavitab lasteaeda veebilehe www.eliis.ee või kontakttelefoni 4422411 kaudu, kui laps haigestub või puudub mingil muul põhjusel lasteaiast ning lapse saabumisest lasteaeda pärast puudumist üks ööpäev ette.

7.6 Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustamistasu tasaarvestus puudumise teisest päevast, etteteatamisel üks ööpäev enne puudutud päeva. Üksikute puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta.

7.7 Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Avaldus esitatakse eelnevalt tervishoiutöötajale või teda asendavale isikule.

7.8 Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata hommikusöök ja/või õhtusöök. Avaldus esitatakse eelnevalt tervishoiutöötajale või teda asendavale isikule.

7.9 Lapsevanem vabastatakse osalustasust lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu ulatuses kalendriaastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.

7.10 Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.

7.11 Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäev. Avaldus esitatakse rühmaõpetajale, kes koheselt edastab selle direktorile või teda asendavale isikule.