ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

Lapse nimi………………………………………………………………………………………..,

isikukood…………………………………………………         

Lapsevanem/hooldusõigusega isik (edaspidi Lapsevanem)

Nimi ……………………………………………………………………….. 

isikukood või registrikood………………………………………….. 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on  Pärnu Lasteaed Kelluke (edaspidi nimetatud Lasteaed), Metsa 3 Pärnu 80024 Pärnu maakond , reg.nr. 75000078

1.Annan Lasteaiale nõusoleku kasutada enda e-posti aadressi …………………………………………….. järgmisel viisil (lubatud töötlemisviisi kohta tehke ruutu linnuke):

 lapse lasteaiarühma meililistis ja lasteaia üldmeililistis kasutamine

 teabe saamiseks Lasteaia tegevuste, ürituste ja maksete kohta; tagasiside ja muu teabe edastamiseks Lasteaiale

Lapsevanema e-post  infokanalina võimaldab operatiivset teabevahetust Lasteaia ja kodu vahel.       

2.Annan Lasteaiale nõusoleku töödelda  ning avalikustada lasteaia ruumides ja stendil; lasteaia veebilehel või muus sotsiaalmeediakanalis; lasteaia aastaraamatus ja teistes väljaannetes, ajakirjandusväljaannetes (omavalitsuse infoleht, ajaleht jm.) oma lapse isikuandmeid alljärgnevate liikide osas:

     lapse nimi ja sünniaeg

Töötlemise eesmärk on lapse isiku tuvastamine.

      lapse foto

Töötlemise eesmärk on anda teavet Lasteaia tegevuste (üritused, õppe- ja kasvatustegevused) kohta; lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm.).

 audio ja videosalvestised

Töötlemise eesmärk on anda teavet Lasteaia tegevuste (üritused, õppe- ja kasvatustegevused) kohta; lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskuste fikseerimine jm.).

 lapse looming

Töötlemise eesmärk on anda teavet Lasteaia tegevuste (huviringid, õppe- ja kasvatustegevused) kohta; lapse tunnustamine (oskused, andekus, saavutused jm.). 

3.Eriliigilised isikuandmed

 Annan Lasteaiale nõusoleku töödelda oma lapse terviseandmeid, mis on vajalikud lapse elu ja tervise kaitseks ning turvalise keskkonna loomiseks Lasteaias ning edastada neid isikutele, kes aitavad nimetatud eesmärke täita (tervishoiuteenuse osutaja, toitlustaja jm.).

Lapse terviseandmete töötlemise eesmärgiks on lapse elu ja tervise kaitse tagamine (erinõuded toitlustuse osas; ravimite kasutamisel; liikumisel jm.).

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused

1.Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Lasteaia poolt isikuandmete töötlemise aluseks on avaliku ülesande täitmine; juriidiline kohustus; leping või vajadus eluliste huvide kaitseks.

Muude isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lapsevanema nõusolek.

2.Lapsevanema kui andmesubjekti õigused nõusoleku osas

Lapsevanemal on õigus saada Lasteaialt teavet kõigi andmete kohta, mida Lasteaed tema ja lapse kohta nõusoleku alusel töötleb. 

Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palun esitada Lasteaiale taotlus, kus tuuakse välja, milliste isikuandmete töötlemiseks antud  nõusolek tagasi võetakse.

Lasteaed parandab ebaõiged isikuandmed või kustutab isikuandmed pädeva aluse olemasolu korral lapsevanema taotluse alusel.

Taotlus palun esitada lasteaia andmekaitse kontaktisikule  e-posti aadressil

info@kelluke.parnu.ee

3.Andmete edastamine

Kinnises suhtluskeskkonnas on isikuandmed kättesaadavad üksnes lapsevanemale, lapsele ja Lasteaia töötajatele.

Lasteaed edastab  kogutud isikuandmeid kolmandale isikule ainult õigusaktides ja nõusolekus sätestatud juhtudel.

4.Andmete säilitamise tähtaeg

Nõusoleku alusel töödeldavad andmed säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eriliigilisi isikuandmeid ja lapsevanema kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps käib Lasteaias. Pärast seda kustutatakse andmed  hävitamise teel.

Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest lugedes.

5.Andmete turvalisuse tagamine

Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav Lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile Lasteaia töötajatele, kelle ülesandeks on tagada lapse elu ja tervise kaitse.

6.Isikuandmete töötluse kohta tekkivate küsimuste korral on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil

info@kelluke.parnu.ee

7.Kui lapsevanem leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi, on tal õigus pöörduda õiguste kaitseks pädeva järelevalveasutuse (nagu Andmekaitse Inspektsioon) või kohtu poole.

Kinnitan, et olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega:

…………………………………………                                              ………………………………………………

Allkiri                                                                                    kuupäev