Lasteaiast

 

Pärnu Lasteaed Kelluke on  vene-eesti õppekeelega lasteaed. Lasteaias töötab 1 sõimerühm, 4 osalise keelekümblusega rühma ja 1 tasandusrühm.

Lasteaial on väljakujunenud  traditsioonid, mis toetavad lasteaia missiooni, väärtustades vene kultuuripärandit ja luues aluse eesti ühiskonda lõimumiseks. Töös lastega kasutatakse kahe kultuuri  ja kahe keele lõimumist , mis toetab isiksuse väärtushoiakute kujundamist.

  • Alates 2012. aastast kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Igal õppeaastal viiakse läbi kolm projektipõhist tervisenädala.

            

  • Alates 2006. aastast rakendatakse lasteaia ühes rühmas suunatud uurimuslikku õpet ehk avastusõpet.

  • Alates 2010. aastast tegeldakse lasteaias süsteemselt infotehnoloogilise arendustegevusega, lasteaias tegutseb IT-meeskond.

  • Alates 2010. aastast on lasteaias rakendatud õuesõpet ja projektipõhist õpet.

  • Alates 2014. aastast kuulub lasteaed Keelekümbluskeskuse keelekümblusvõrgustikku. Lasteaias rakendatakse neljas aiarühmas osalist keelekümblust.

  • Alates 2015. aastast on lasteaed ühinenud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

  • Alates 2017. aastast rakendatakse lasteaias Arvumaa metoodikat.

 

  • Õuealal asuvasse hoovimajja on sisustatud muinasjututuba, kus asub õuesõppekeskus

IMG_5032              IMG_5035